İnternet Şubesi

1.Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi’nin Çalışma Esasları

1.Sürdürülebilir Bankacılık Komitesinin oluşumu;
●   Genel Müdür ya da Vekili - Başkan
●   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Gözlemci Üye
●   Strateji, Transformasyon ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – Başkan Yardımcısı
●   KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Üye
●   Hazine’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Üye
●   Kredi Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – Üye
●   İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – Üye
●   Mali Kontrol, Raporlama ve Bütçe Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – Üye
●   Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı - Üye
●   Risk Yönetimi Başkanı – Üye
●   Operasyon Grup Başkanı - Üye
●   Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Birim Müdürü – Üye
●   Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürlüğü Birim Müdürü - Üye
●   Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Servis Müdürü - Üye (Sekreter) 

2.Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi yılda en az bir defa toplanır. 
3. İhtiyaç olması halinde toplantı takviminden bağımsız ilave toplantı / toplantılar yapılabilir. 
4. Toplantı gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Servis Müdürlüğü tarafından üyelerin görüşleri alınarak belirlenir ve konsolide edilir. 
5. Komite, konusunda uzman kişilerin görüşleri için gerekli gördüğü zamanlarda ilgili iş birimlerini toplantıya davet edebilir. 
6. Komitenin sekretaryası, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Servis Müdürlüğü tarafından yürütülür.
7. Toplantı kararları komite üyelerince imzalanarak tutanak haline getirilir. Ayrıca alınan kararlar ilgili birimlere Banka iletişim kanalları ile bildirilir.

2. Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi’nin Görev ve Sorumlulukları

1. Sürdürülebilirlik Stratejisinin güçlendirilmesine ve Banka yapısına entegre edilmesine yönelik sosyal ve çevresel politikalar ile projeleri Yönetim Kurulu’na sunmak üzere hazırlamak.
2. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik Stratejisi ve politikalarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
3. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Banka Sürdürülebilirlik stratejisinin gerçekleştirmeye yönelik hedef, aksiyon planları ve bağlantılı performans ölçütlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak. 
4. Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında belirlenen başlıklarda gerçekleşen performansı periyodik olarak Yönetim Kurulu’na raporlamak.
5. Faaliyetlerin, onaylanmış amaç ve hedeflerin, aksiyon planları ve bağlantılı performans ölçütlerine uygun yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
6. Alınan kararların kurumsal yapılanma içinde uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak ve bu kapsamda tüm birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
7. Sürdürülebilirlik Stratejisi ve politikalarına yönelik ilgili eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.
8. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları altındaki konular ile ilgili iç iletişim ve farkındalığı güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütmek.
9. Komite, sürdürülebilirlik konuları ile ilgili politika, hedef, çalışma esası, yönetim sistemleri ve performans gerçekleşmelerini yıllık olarak inceleyerek gerekli görülen değişiklikleri Yönetim Kurulu onayına sunmak.