İnternet Şubesi

Yatırımcı İlişkileri Görevleri


1. Bankamız hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Banka içi düzenlemelere uyumunu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak.

2. Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak pay sahipliği haklarının kullanımı için faaliyet göstermek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak.

3. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenilir ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

4. Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve Banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

5. Genel Kurul toplantılarında kullanılacak olan belgelerin hazırlanması, bu belgelerin Banka’nın yönetimine elektronik formatta zamanında tesliminin yapılması.

6. Genel Kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

7. Oylama sonuçlarının kayıt altına alınmasının sağlanması ve Genel Kurul toplantı kararlarının hissedarlara ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili Türk otoritelere zamanında gönderilmesinin sağlanması.

8. Bankanın Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı da içeren kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konunun denetlenmesi ve izlenmesi ve kamuyu aydınlatma hususunda yatırımcılar, mali analistler, kitle iletişim ve benzer gruplarla birlikte iletişim kaynağı olarak çalışılması.

9. Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirmek. Banka ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Banka ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

10. Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek veya düzenlenen toplantılara iştirak etmek.

11. Bankamız web sitesinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahipleri için aktif bir iletişim platformu haline tirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tabloların kanuni süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak.

12. Pay sahipleri ile mevcut ve / veya potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından talep edilen şekilde faaliyet raporunda yer almasını ve Banka’nın web sitesinde zamanında güncellenmesini sağlamak.

13. Bankamız strateji projesi kapsamındaki rakamsal hedefleri güncellemek ve yatırımcıları, hesap dönemleri itibariyle Banka’nın stratejileri ve ilgili proforma finansal raporları gibi geleceğe yönelik bilgileri web sitesi yoluyla vermek.

14. Banka’nın Bilgilendirme Politikası’nı mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek

15. Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak.

16. Aracı kuruluşlar ve yatırımcı şirketler tarafından yayınlanan tüm bilgilerin izlenerek Genel Müdüre bilgi vermek.

17. Genel Kurul tutanak özetini ve yatırımcı isteklerini Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmak .