İnternet Şubesi

Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın kâr dağıtımına ilişkin esaslar Ana Sözleşme’nin 69’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Banka’nın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar safi kârdır.

• Safi kârın %5’i kanuni yedek akçeye,
• Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden %5 oranında birinci temettü ayrılır.
• Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kurulu’na temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasında Genel Kurul yetkilidir.
• Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesinin 2’nci Fıkrası’nın 3’üncü bendi uyarınca safi kârdan 466’ncı maddenin 1’inci Fıkrası’nda yazılı kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kâr payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayrım olarak kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

Bankanın kar dağıtım esasları ana sözleşme ile belirlenmiş olup her yıl iç ve dış makroekonomik ve bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler çerçevesinde Genel Kurulca ayrıca kararlaştırılmaktadır.

Bağış Politikası

Banka‘nın  bağışta bulunma  gibi bir politikası yoktur.

Hisseleri Geri Satın Alma Politikası

SPK'nın "II.-22.1." 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Satın Alınan Hisselere İlişkin Tebliğ" ile Banka tarafından hisseleri geri satın almak için uygulanacak usul ve esasların uygulanması için yürürlüğe giren mevzuat esas alınacaktır.

Şirket tarafından satın alınması gereken hisse senetlerinin toplam nominal değeri, daha önce satın alınan geri paylaşımları da içeren ödenmiş sermayenin % 10'unu geçemez. Hisse geri satın alma programı sırasında satılan hisselerin nominal değerleri, hesaplamaya kesinti kalemi olarak dahil edilemez. Yukarıda bahsedilen oran, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değişiklik kararlarına bağlı olarak değişebilir.

Not: Hisse geri satın alım süreciyle ilgili herhangi bir prosedür Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Bilgilendirme Politikası
Çıkar Çatışması Politikası
Şekerbank Kurumsal Yönetim Politikası

Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası