İnternet Şubesi

Risk Yönetim Sistemi


Şekerbank bünyesindeki Risk Yönetimi Sistemi; Banka' nın gelecekteki nakit akışlarının ihtiva ettiği risk / getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde de değiştirmeye yönelik olarak belirlenen stratejiler, politikalar, limitler ve uygulama usulleri vasıtasıyla, Banka' nın stratejileri ve faaliyetleri itibariyle maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yapılandırılan, karar alıcı ve uygulayıcı nitelikteki organizasyonun tamamıdır.

Risk Yönetimi Sistemi'nin yapısı, Banka'nın aşağıda ifade edilen karar alıcı ve uygulayıcı tüm mekanizmaları ile izleme, kontrol ve denetim mekanizmalarını da kapsamaktadır:

1. Yönetim Kurulu

2. Üst düzey yönetim

3. İç Sistemler kapsamındaki birimler

4. Yönetim Kurulu'nun Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu komiteler

5. Üst düzey yönetimin Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu komiteler

Risk Yönetimi Sistemi, bir bütün olarak ele alınarak gerek örgütsel, yönetsel ve işlemsel süreçleri gerekse Bilgi Teknolojileri sistemlerine ilişkin süreçleri içerecek şekilde yapılandırılır ve risk farkındalılığı sağlanır.

Risk Yönetimi Sistemi, Banka'nın tüm faaliyetleri itibariyle yapılandırılır; sistemin bu surette etkinleştirilmesi, Banka'nın her kademedeki personelinin sorumluluğundadır.

Risk Yönetimi Sistemi, konsolidasyon kapsamındaki iştirak ve bağlı ortaklıkları kapsayacak şekilde yapılandırılır.

Banka'nın Risk Yönetimi Sistemi ile aşağıda ifade edilen unsurlar hedeflenir:

1. Banka'nın mali bünye bütünlüğünün muhafaza edilmesi,

2. Kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkelerinin benimsenmesi,

3. Risk Yönetimi Sistemi'nin etkinleştirilmesi:

3.1. Risk bazlı yaklaşımların benimsenmesi,
- Birimler bünyesinde,
- Portföylerin yapılandırılmasında,
- Yetki düzeylerinin yapılandırılmasında,
- Fiyatlamada.
3.2. Performans Yönetimi Sistemi'nin etkinleştirilmesi,

4. Banka'nın risk iştahının, büyüme stratejileri ve faaliyetleri ile, uyumlu bir biçimde belirlenmesi,

5. Sermaye düzeyinin Banka'nın risk iştahına göre belirlenmesi.

 

Risk Yönetimi Sistemi Politikaları

Risk Yönetimi Sistemi'nin amaçları aşağıda sıralanmıştır:

1. Etkin risk yönetimi strateji, hedef ve politikalarının uygulanmasıyla, Banka genelinde kurumsal bir risk kültürünün yerleştirilmesi,

2. Risk Limitleri'nin tesis edilmesi ve uygulama usullerinin etkin bir biçimde yönetilmesi,

3. Banka'nın aktif kalitesinin yükseltilmesi,

4. Banka'nın yükümlülüklerinin, eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi,

5. Banka'nın risk iştahının, stratejileri ve faaliyetleri ile, uyumlu bir biçimde belirlenmesi,

6. Sermaye düzeyinin Banka'nın risk iştahına göre belirlenmesi.

Risk Yönetimi Sistemi'nin temel ilkeleri Yönetim Kurulu tarafından yapılandırılır.

Bunlar, aşağıda sıralanmıştır:

1. Risk Yönetimi Sistemi ve bu kapsamda da yerine getirilmesi gerekli faaliyetler düzenlenir ve aktif olarak gözetim ve denetim altında tutulur.

2. Banka'nın gerek stratejilerinin gerekse faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara da uygun stratejiler, politikalar, risk limitleri ve uygulama usulleri yapılandırılır.

3. Banka genelinde hata ve sahtekarlığın, menfaat çatışmalarının, bilgi manipülasyonunun ve kaynakların kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla aynı konudaki faaliyetlere ilişkin görev dağılımı yapılandırılır.

4. Banka genelinde birimlerin, komitelerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açıkça ve yazılı olarak düzenlenmesi sağlanır.

5. Banka'nın Bilgi Teknolojileri sistemleri altyapısının, gerek stratejileri gerek faaliyetleri gerekse yeni sunulan ürünlerinin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olması sağlanır.

6. Banka'nın Bilgi Teknolojileri sistemleri altyapısının, stratejileri ve faaliyetleri itibariyle maruz kalabileceği risklerin ölçülebilmesine, izlenebilmesine, kontrol edilebilmesine ve hem zamanında hem de etkin bir biçimde raporlanabilmesine olanak verecek şekilde yapılandırılması sağlanır.

7. Banka'nın organizasyon yapısı içinde bilginin, ilgili yönetim kademelerine ve personele, bilgi güvenliği dahilinde ulaşacak bir biçimde dikey ve yatay akışı sağlanır.

8. Banka'nın stratejileri ve hedefleri, politikaları, risk limitleri ve uygulama usulleri hakkında ilgili yönetim kademelerinin ve personelin tam anlamıyla bilgi sahibi olması sağlanır.

1. Risk Limitleri'nin tesisi,

2. Etkin görev dağılımının (karar alıcı mekanizmalar da dahil olarak) yapılandırılması,

3. Etkin bilgi akışı kanallarının (finansal / yönetsel raporlama kanalları da dahil olarak) yapılandırılması,

4. Etkin iç kontrol faaliyetlerinin yapılandırılması,

5. Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlaması yapılması.