İnternet Şubesi

ÜCRET POLİTİKASI


Ücretler ve Primler

Şekerbank’ta ücretler belirlenirken Banka içi ücret dengesi, piyasa şartları, stratejik hedefler, bireysel performans, üstlenilen sorumluluklar gibi kriterler dikkate alınmaktadır. Piyasadaki benzer bankaların katıldığı ücret araştırma çalışmalarına katılım sağlanarak sektörün gelişimi yakından takip edilmekte, elde edilen veriler dikkate alınarak piyasa şartlarına uygun, rekabetçi ve adaletli ücretlendirme politikası uygulanmaktadır. 

Banka çalışanlarının performans değerlendirmesi ile Bankanın uzun vadeli performansının dikkate alındığı yıllık başarı primleri Prim Yönetmeliği ve Prim Komitesi Kararları esas alınarak belirlenerek Ocak ayında brüt olarak ödenir. Yönetim Kurulu’nun ve Üst Yönetim’in yıllık primleri, Banka Prim Yönetmeliği çerçevesinde gözden geçirilir ve ve Ücret Komitesi kararına göre iki dilim halinde, kısmen ertelenmiş olarak dağıtılır. Şube ve Bölge personeli için rakamsal performansın takip edildiği Şeker Kazan (score card) sistemi sonuçları, Genel Müdürlük çalışanları için yetkinlik bazlı performans değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurulmaktadır. 
Üst ve orta düzey yöneticilere sağlanan ek mali haklar; mesleki yetkinlikler ve yöneticilik vasfı alanlarındaki bireysel performans, özel sorumluluk alanındaki hedef gerçekleştirme kabiliyeti ve tüm bunların Banka’nın uzun vadeli performansına etkilerinin birleşiminden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakları, Banka’nın Genel Kurulu’nun nihai yetkisi altında ve Banka’nın Ana Sözleşmesi ile uyumlu olarak yönetilmektedir. Karar yıllık düzeyde alınmış ve Genel Kurul toplantısı tutanağı ile Banka’nın Yıllık Raporu’nun ilgili kısmında açıklanmıştır.
 
Ücret Yönetimi Komitesi

BDDK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesinden, Bankaların etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından, ücretlendirme politikasını gözden geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin yılda 1 kez Yönetim Kurulu’na sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Terfiler

Bankamızda terfiler yılda iki kez gerçekleşmektedir. Çalışanlar göstermiş oldukları başarılı performans ve ilan edilmiş terfi kriterlerini sağlayarak bir üst ünvana terfi edebilmektedirler.

Ücretlerin Ödenmesi

Ücretler her ayın son iş gününde Banka çalışanlarının maaş hesaplarına yatırılır.

Sendika

Bankamız bünyesinde örgütlü Banka-Sigorta İşçileri Sendikası’na (Basisen) üye olan çalışanlarımız Kapsam İçi personel olarak nitelendirilmekte ve her işyerinde en az bir kişi ile temsil edilmektedir. Bankamız ile Basisen arasında imza olunan ve iki yılda bir yenilenen Toplu İş Sözleşmesi ile Kapsam İçi personelin parasal ve özlük hakları ile ilgili konular belirlenmektedir.

TAZMİNAT POLİTİKASI

Tazminat politikası İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Prim Yönetmeliğinde belirtilmiştir. İnsan Kaynakları Politikasının bir bölümü olan, Banka çalışanları için düzenlenmiş tazminat politikası yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olup, ek ödemeler sağlamamaktadır.