İnternet Şubesi

Dış Ticaret Finansmanı


İlgili yasal mevzuat (Türk Parasının Kıymetinin Korunması hakkındaki 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğler ve bu Tebliğleri açıklayan T.C. Merkez Bankası Genelgeleri ve Talimatları ile ihracat ve Yatırım Teşvik Karar ve Tebliğleri) ve Bankamız mevzuatı çerçevesinde; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla, bu tür faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırılan kredilerdir. 
 
İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla, bu tür faaliyetlerde bulunan firmalara Türk Eximbank tarafından, Bankalar aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.  Kredinin vadesi ve uygulanacak faiz oranları, para piyasaları yakından takip edilerek Türk Eximbank belirlenmektedir. (link- www.eximbank.gov.tr – Türk Eximbank’a tıklanınca)
Eximbank tarafından firmalara doğrudan kullandırılan kısa vadeli ihracat kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere firma lehine Türk Eximbank’a hitaben teminat mektupları düzenlenebilmektedir. 

Eximbank İskonto Kredisi

Türk Eximbank’ın kısa vadeli ihracat alacakları iskonto programı kapsamında, Eximbank İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi ise Türk Eximbank’ın ihracat finansmanı aracılık kredisi (EFIL-IV) programı kapsamında kullandırılır.

Eximbank Reeskont Kredisi – Aval Kredisi:

Eximbank tarafından TCMB reeskontuna götürülmek üzere ihracatçı firmalar tarafından düzenlenen bonolara verilen Bankamız aval kredisidir.

Eximbank Reeskont Kredisi - Devredilebilir Teminat Mektupları:
Eximbank tarafından TCMB reeskontuna götürülmek üzere Bankamızca ihracatçı firmalara verilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmesini Bankamızın kabul ettiği kesin teminat mektuplarıdır.
 
İthalatçının bankasına verdiği talimatla, bankanın yabancı ülkedeki muhabiri aracılığı ile lehdara, belirlenen vesaikin saptanan süre içinde ibrazı karşılığında tarif edilen şekilde ödeme yapılacağına dair verdiği yazılı bir taahhüttür. 
 
İthalatçı ve ihracatçının anlaşması doğrultusunda mal bedeli için keşide edilen poliçenin banka tarafından kabul edilmesi veya ihracatçının kabul ettiği poliçeye banka tarafından aval verilmesi suretiyle ithalatçı lehine açılan gayri nakdi kredilerdir. Bu kredi ilişkisi ile banka poliçe tutarını poliçe vadesinde ihracatçının bankasına ödemeyi taahhüt etmektedir.
 
İhracat Sigorta Kuruluşlarının, çeşitli programlar çerçevesinde bulundukları ülkelerde üretilen yatırım mallarının ihracatının teşvik edilmesi amacıyla, Türkiye’deki bankaların ithalatçı firmalarına sağladıkları kredilerdir. 

Finansman genelde makine, teçhizat gibi yatırım malı ithalatına yöneliktir. Kredinin borçlusu ithalatçı firmadır. Bankamız bu kredilerin kullanımına farklı yöntemlerle (harici garanti, aval ya da akreditif vs.) aracılık etmektedir.
Düşük maliyetli borçlanma, Orta/ Uzun vadeli finansman, nakit akışı planlamasında kolaylık ve rekabet gücünde artış sağlanması, Ülke kredilerinin ithalatçı firma açısından başlıca avantajlardır. 

Ülke Kredilerinin Tarafları;
İhracat Kredi Kuruluşu (ECA_Export Credit Agency)
İthalatçı (Alıcı)
İhracatçı (Satıcı) 
İthalatçı Banka (Garantör) 
İhracatçı Banka (Kreditör)
 
GSM Kredileri 

GSM programı ABD'nin tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatını teşvik için, A.B.D. Tarım Bakanlığı’na bağlı Commodity Credit Corporation(CCC) garantisi altında ve ABD’deki ticari bankalar tarafından ithalatçının ülkesindeki bankalara borçlu sıfatıyla kullandırılan GSM kredileridir.

 ABD, Tarım Bakanlığı nezdindeki bu program sayesinde birçok ülkede Amerikan tarım malları ithalatının vadeli ödeme şartı ile finansmanına olanak sağlamaktadır. GSM kredisi A.B.D. ’den tarım ürünü ithal eden müşterilerimize Bankamızdan açılan akreditif tahtında 2 veya 3 yıla kadar vade imkanı sağlamaktadır.

SEP Kredileri 

Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki mallarının ihracatını arttırmak için kurulmuş olan Saudi Export Program (SEP), söz konusu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlamaktadır.

Diğer Ülke Kredileri

Ülke Adı

İhracat Kredi Kurumu(ECA)

Ülke Adı

İhracat Kredi Kurumu(ECA)

SUDİ ARABİSTAN

SEP

ISVIÇRE

SERV

ALMANYA

EULER HERMES

ITALYA

SACE

AVUSTRALYA

EFIC

İNGİLTERE

ECGD

AVUSTURYA

ÖKB

İSPANYA

CESCE

BELÇİKA

OND

JAPONYA

NEXI/JBIC

ÇEK CUMHURİYETİ

EGAP

KANADA

EDC

ÇİN

SİNOSURE

KORE

KEXIM

DANİMARKA

EKF

MACARISTAN

MEHIB

FİNLANDİYA

FINNVERA

NORVEÇ

GIEK

FRANSA

COFACE

POLONYA

KUKE

HOLLANDA

FMO

PORTEKİZ

COSEC

HONG KONG

HKEC

TAYVAN

TEXIM

ISVEÇ

EKN

YUNANİSTAN

ECIO

İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir. Bankamızca aracılık edilerek ya da garanti verilmek suretiyle kullandırılmaktadır.
 
İthalatın finansmanında kullanılmak üzere firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir. 
Bu finansman tekniğiyle Amir banka sıfatıyla açılan vesaik ibrazında ödemeli (sight) ithalat akreditifi kapsamında ithalatçı firmaya akreditif bedelini belirli bir vadede ödeme olanağı sağlanır.
 
İhracatçı tarafından oluşturulmuş ve ithalatçının bankası tarafından aval verilmiş olan poliçeler ihracatçının talebi ile Bankamız aracılığı ile ıskonto ettirilerek vadesinden önce bedel tahsil edilebilir.
İhracatçı lehine ithalatçı tarafından açılan teyitli veya teyitsiz akreditifler, uygun vesaik ibraz edildikten sonra Bankamız tarafından gayrı kabili rücu olarak ıskonto edilerek vesaik bedeli ihracatçıya vadesinden önce TL olarak ödenir. 
Bankamızca açılan ithalat akreditifleri ithalatçı firmalarımızın talebi üzerine muhabir bankalara ıskonto ettirilebilmektedir. Bu finansman metodu daha çok ithalatçının vadeli ödemek istediği ancak ihracatçının mal bedelini peşin tahsil etmek istediği durumlarda kullanılmaktadır. İhracatçı firmanın akreditif şartlarına uygun vesaik ibrazı ile birlikte muhabir banka iskonto işlemini gerçekleştirerek vesaik bedelini ihracatçı firmaya öder. Bu şekilde ithalatçı firma talep ettiği vadede ödeme yapma, ihracatçı firma ise mal bedelini peşin tahsil etme olanağına kavuşmuş olur.