İnternet Şubesi

İmalat Sektörü Destekleri


KGF’nin kefaletiyle kullandırılacak krediler, aşağıdaki yatırım tanımı kapsamında yapılan / yapılacak harcamaların finansmanında kullandırılacaktır. Yatırımın kısmen veya tamamen kredi ya da finansal kiralama işlemleri ile karşılanmak istenmesi halinde, KGF bu işlemler için de ayrı ayrı kefalet sağlamaktadır.

Yatırım: İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kiracısı ya da maliki olduğu mevcut tesislerinde üretim kapasitesini, verimliliğini, pazar genişlemesini ve değerini artırabilmek amacıyla modernizasyon, makine / teçhizat / araç / ekipman alımı, teknoloji yenileme, ek üretim tesisi, bina inşası, bina / arsa / arazi alımı gibi sabit değerlerde değer artışını doğuracak şekilde yapılan / yapılacak harcamalar ile bu amaçla başka bir işletmeye kısmen ya da tamamen ortak olunması ya da imalat sanayiinde herhangi bir konuda faaliyet gösteren bir işletmeye kısmen ya da tamamen ortak olunması için yapılan/yapılacak harcamalardır. 

Kredinin imalat sanayiinde faaliyet gösteren bir işletmeye kısmen veya tamamen ortak olunması amacıyla kullandırılması halinde söz konusu işletmenin de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması” faaliyet sınıflamasının “Kısım C-İmalat” bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden biri olması gerekmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• Hazine Müsteşarlığı Fonu

Ürün Vadesi
• Azami 10 yıldır.
• Ödemesiz Dönem Azami 3 Yıldır
• Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin sonunda tahsil edilecektir.

Kefalet Limiti
• İşletme Başına Toplam Kefalet Limiti: 2,5 milyon TL
• Bir Risk Grubu Kefalet Limiti: 3 milyon TL

Azami KGF Kefalet Oranı
• KGF, kullanacağınız kredinin %80’i oranında kefalet sağlayabilmektedir.

Ücret, Komisyon ve Başvuru Koşulları
• Başvuru ücreti 250 TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak % 1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.
• Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin Borçlu Cari Hesap/ Rotatif, Doğrudan Borçlandırma sistemi, Katılım Bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için FON’un kefalet limiti üzerinden peşin olarak % 1 oranında tahsil edilecektir.
 
• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
• Yararlanıcının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Kısım C-İmalat bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletme olması şartları aranacaktır,
• Hazine Müsteşarlığı Fonu yararlanıcı kriterleri geçerlidir.